Xây dựng chiến lược môi trường đô thị trong quy hoạch môi trường đô thị (P5)

11 – Mô tả viễn cảnh môi trường của khu vực lập quy hoạch trong tương lai

Các mục đích và mục tiêu thu được trong bước 6 thường rất cụ thể nhưng chưa thê hiện được toàn bộ viễn cảnh hoặc tương lai của khu vực lập quy hoạch.

Cần phải có một thông báo rõ ràng và chi tiết để người dân có thể đọc, để hiểu sự giải thích khu vực lập quy hoạch trong tương lai được mong muốn như thế nào. Nó có thể được viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu, đơn giản, tránh thuật ngữ chuyên môn dành cho số ít người . Thông báo này nên bao gồm tổng kết tóm tắt về: Các đặc trưng hiện có của khu vực lập quy hoạch, áp lực đối với sự thay đổi và đối với những gì mà UBND cần phải đáp ứng. Những sự thay đổi và cải thiện mong muốn sẽ được thực hiện trong tương lai đối với khu vực mà sự mô tả về nó như là một nơi để sống và làm việc tốt hơn. Mô tả đầy đủ loại hình và quy mô phát triển có thể thực hiện.

Việc mô tả này cần thực hiện đối với toàn bộ khu vực lập quy hoạch như là cho một thực thể. Không nên mô tả từng tiểu khu trong khu vực lập quy hoạch. Các mô tả chi tiết đối với mỗi tiểu khu sẽ được thực hiện trong phần sau (các biện pháp kiểm soát môi trường đô thị).

12 – Xác định chương trình hành động

Một trong những mục tiêu cơ bản của “Chiến lược môi trường đô thị” là phối kết hợp các hoạt động đầu tư công cộng vào cơ sở hạ tầng của các cơ quan chính phủ nhằm đảm bảo tất cả các quyết định đều hướng tới các mục đích của quy hoạch.

Tất cả các sở ban ngành sẽ tham gia vào quá trình lập CLQHMTĐT, mỗi đơn vị sẽ có kế hoạch đầu tư riêng bao gồm tất cả các dự án cần thiết để thực hiện quy hoạch. Các dự án đó nên được liệt kê trong CLQHMTĐT với những thông báo rõ ràng:

–    Dự án để xuất

–    Cơ quan chịu trách nhiệm về vốn và thực hiện dự án

–    Thời gian thực hiện dự tính

–    Chi phí thực hiện dự tính

–   Quy trình cho việc đạt được các thoả thuận, chấp nhận hoặc thông qua các hành động

13 – Xem xét, đánh giá chiến lược môi trường đô thị

Các thành phố và thị xã luôn thay đổi, chúng phát triển và tái phát triển theo thời gian. Một chiến lược môi trường đô thị được lập ở một thời điểm nhất định, nó đưa ra viễn cảnh trong tương lai của một khu vực và cơ chế để đạt được tương lai đó.

Trong nền kinh tế thị trường việc thực hiện chiến lược môi trường đô thị phần lớn nằm trong tay các nhà đầu tư tư nhân. Khu vực tư nhân không thể bị ép buộc phải đầu tư. Một chiến lược có th chỉ có hiệu quả khi đầu tư của khu vực tư nhân được thực hiện, và vì thế quy mô của chiến lược có thế đạt được, mà không thể đoán trước một cách chắc chắn.

Có nhiu yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng tới sự thành công đạt dược các mục tiêu của chiến lược môi trường đô thị như :

–   Sự thay đổi các hiện tượng kinh tế có thể mang lại lợi nhuận nhiều hơn hoặc ít hơn đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị và có thể ảnh hưởng tới các quyết định đầu tư

–   Sự thay đổi nhu cầu về các loại hình sử dụng đất như nhà ở, văn phòng và cửa hàng ảnh hưởng tới sự sẵn sàng đầu tư của các nhà đầu tư mà không quan tâm tới những yếu tố chiến lược môi trường đô thị yêu cầu nhằm đạt được sự thực hiện thành công;

–   Sự sẵn có của nguồn quỹ đầu tư các công trình công cộng được cho là cần thiết đối với việc thực hiện thành công Chiến lược môi trường đô thị không thể được bảo đảm trong thời gian dài;

–    Các ưu tiên phát triển quốc gia có thể thay đổi.

Vì thế, cần phải xem xét và đánh giá lại chiến lược của QHMTĐT trên cơ sở chu kỳ lập kế hoạch kinh tế xã hội của Chính phủ với kế hoạch chiến lược 10 năm và kế hoạch hành động 5 năm. Mô hình phát triển thực tế đã được thực hiện cần phải được đánh giá đối chiếu với các mục tiêu cúa khu vực. Vì lẽ đó, việc lưu giữ các hồ sơ đầu tư đã được phê duyệt và xây dựng là rất quan trọng.

Trên cơ sở đánh giá này, các quyết định điều chỉnh chiến lược được đưa ra. Tiếp đó sẽ điều chỉnh “Các biện pháp kiểm soát môi trường đô thị”