Xây dựng chiến lược môi trường đô thị trong quy hoạch môi trường đô thị (P4)

7 – Những vấn đề trọng yếu cần quan tâm

Việc xác định những vấn đề trọng yếu dựa trên sự hiểu biết về khu vực và về tiềm năng phát triển của nó trong tương lai. Thông tin này thu được từ các bước trên của quá trình lập quy hoạch.

Để đảm bảo tính nhất quán trong cách tiếp cận và đề ra nguyên tắc cho quá trình, thì việc xem xét các vấn đề trọng yếu dưới cùng loại hình đã được sử dụng trong việc khai thác thông tin về các đặc trưng địa phương của khu vực là rất hữu ích (xem bước 6) và có thể có một số vấn đề được xác định trong mỗi loại hình.

Nên thu thập các thông tin đầu vào từ các bên liên quan và cộng đồng cho việc xác định các vấn đề trọng yếu. Điều này sẽ đảm bảo rằng các vấn đề được xác định là quan trọng nhất đối với cư dân địa phương và các bên liên quan khác.

8 – Xác định mục đích và mục tiêu

Các bước từ 1-7 nhằm để hiểu hiện trạng và các yếu tố ảnh hưởng tới quy hoạch tương lai của khu vực. Bước 6 là bước bắt đầu của quá trình tìm kiếm và xác định cấc vấn đề cần phải được lưu ý và giải quyết trong tương lai.

Cần phải xác định các mục đích và mục tiêu cho mỗi loại thông tin chính (và cho những tài liệu làm việc sẽ được chuẩn bị). Các mục đích và mục tiêu này nên được tính trong tương lai xa. Chúng nên xác định một nơi đã được nâng cấp hoặc lý tưởng để cộng đồng có thể hướng tới quy hoạch và sự phát triển trong tương lai của khu vực. Nhưng chúng phải phù hợp với thực tế và mang tính thiết thực, có như vậy mới thực sự đạt được kết quả. Các mục đích và mục tiêu sẽ được thiết lập trong khuôn khổ của “các nguyên tắc lập quy hoạch” đã dề cập trước đây.

Sự tham gia của các nhóm liên quan trong bước thiết lập các mục đích của quá trình đảm bảo rằng các mục đích đã được xác định là quan trọng nhất (hay thiết thực nhất) đối với cộng đồng địa phương.

9 – Tìm giải pháp cho các vấn đề trọng yếu

Cần phải đưa ra quyết định làm thế nào để giải quyết các vấn để phát sinh trong suốt quá trình lập kế hoạch, thường thì không có cách đúng hoặc sai để giải quyết một vấn đề, nhưng có một số lựa chọn. Mỗi lựa chọn đều có ưu điểm và nhược điểm. Các mục đích và mục tiêu đã được xác định sẽ cung cấp một khung đối chiếu đánh giá các giá trị của mỗi lựa chọn.

Quá trình đưa ra quyết định nhìn chung sẽ bao gồm:

–    Xác định các lựa chọn đối với mỗi vấn đề

–  Xem xét ưu điểm và nhược điểm tương đối của mỗi lựa chọn đối chiếu với các mục đích và mục tiêu đã xác định.

–    Đưa ra quyết định lựa chọn tối ưu.

Điều quan trọng là quá trình ra quyết định này cần được ghi chép đầy đủ để các bên liên quan có thể nắm bắt được lý do các lựa chọn bị loại bỏ hoặc được chấp nhận. Quá trình này cần phải rõ ràng, dễ hiểu.

10 – Xác định các tiểu khu lập quy hoạch trong một vùng quy hoạch

Để đạt được các mục đích, mục tiêu và đáp ứng các vấn đề trọng yếu đối với khu vực lập quy hoạch, khu vực này được chia thành nhiều tiểu khu khác nhau theo đó các đề xuất khác nhau được đưa ra là rất cần thiết.

Phân chia khu vực lập quy hoạch thành các tiêu khu lập quy hoạch là giúp cho việc xác định các mục đích và mục tiêu được chi tiết hơn đối với khu vực lập quy hoạch này, mặt khác các tiểu khu này là cơ sở để lập các biện pháp kiểm soát phát triển ở phần sau (các biện pháp kiểm soát phát triển).