Xây dựng chiến lược môi trường đô thị trong quy hoạch môi trường đô thị (P2)

3 – Thành lập nhóm công tác lập QHMTĐT

Để lập một QHMTĐT cần có nhiều kỹ năng chuyên môn khác nhau liên quan đến các vấn đê môi trường cần để cập. Nguồn tài nguyên và chuyên môn kỹ thuật hiện có để lập một QHMTĐT bao gồm: Kiến trúc và kiến trúc bảo tồn; Thiết kế đô thị và kiến trúc cảnh quan; Kinh tế đô thị và kinh tế vùng; Hạ tầng kĩ thuật; Thiết kế và quy hoạch giao thông; Quy hoạch và khoa học môi trường; Quy hoạch cộng đồng và xã hội; Tư vấn cộng đồng. Một chuyên viên quy hoạch đô thị thường quản lý một nhóm đa chức năng gồm các chuyên gia thuộc một số hoặc tất cả các chuyên ngành trên.

Quy mô và thành phần của nhóm công tác phụ thuộc vào các đặc điểm môi trường và kinh tế- xã hội của khu vực tuỳ thuộc vào các vấn đề cụ thể tại địa phương cần thiết phải sử dụng nhiều ít kỹ năng khác nhau.

Vai trò của nhóm tư vấn là thay mặt UBND lập quy hoạch. Việc phê duyệt và xác nhận cuối cùng đối với bản quy hoạch sẽ thuộc trách nhiệm của UBND.

4 – Thu hút sự tham gia của các bên liên quan

Để bản QHMTĐT thực sự đáp ứng được các nhu cầu của cộng đồng đang sống và làm việc trong khu vực, thì các nhóm này cần phải tham gia cùng với các bên liên quan trong quá trình lập quy hoạch. Các bên liên quan có thể bao gồm: Đại diện từ các cơ quan chức năng như Sở Xây dựng, Sở Giao thông, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở KHCN, đại diện ngành công nghiệp và thương mại, các nhà đầu tư tư nhân lớn và các chủ sở hữu bất động sản lớn, đại diện các nhóm lợi ích đặc biệt như nhóm hành động vì cộng đồng, nhóm hành động vì môi trường (nếu có), đại diện các phường ở khu vực lập quy hoạch và cư dân địa phương.

Phương thức tham gia của các nhóm là ban chỉ đạo, mà thành phần của ban này gồm có đại diện của tất cả các nhóm trên. Nhóm nghiên cứu (nhóm công tác) có thể gặp gỡ với ban này trong quá trình thực hiện để được cung cấp các thông tin đầu vào và phản hồi cho nhóm.Trưng bày, họp cộng đồng tìm kiếm lời giải thích, điều tra thu thập dữ liệu về các vấn đề liên quan tới cộng đồng là các phương tiện tìm kiếm thông tin phản hồi (về các lựa chọn, đề xuất cũng như nhận góp ý của họ về quy hoạch) hiệu quả nhất.

Thời điểm được tham gia: Các bên liên quan cần phải được tham gia vào toàn bộ quá trình, để sự tham gia của họ thực sự có ý nghĩa và họ có được quyền sở hữu khi quy hoạch được lập xong. Quyền sở hữu của các bên liên quan là cần thiết cho sự hợp tác, nhằm khuyến khích việc thực hiện quy hoạch được hiệu quả.

5 – Xem xét bối cảnh quốc gia và vùng

Bất cứ một khu vực nào được lập QHMTĐT cũng đều là một phần của hệ thống kinh tế- xã hội. Ví dụ, ngoại ô là một phần của thành phố, tỉnh là một phần của vùng, vùng là một phần của quốc gia, quốc gia là một bộ phận của nền kinh tế thế giới.

Vì vậy sẽ luôn luôn có các yếu tố bên ngoài tác động đến những gì xảy ra trong tương lai. Các yếu tố này cần phải được hiểu và phải được tính đến khi lập quy hoạch. Nhìn chung, các yếu tố bên ngoài này có thể được chia thành 2 nhóm chính:

–    Các chính sách và các biện pháp kiểm soát của Chính phủ sẽ tác động vào những gì sẽ xảy ra trong khu vực, như các yếu tố được đề cập trong các quy hoạch không gian và quy hoạch kinh tế- xã hội ở cấp cao hơn;

–    Các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường từ bên ngoài.

Các chính sách của Chính phủ sẽ cố gắng đáp ứng được với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường từ bên ngoài. Song, nó rất cần thiết để xây dựng các đánh giá sự tác động của các chính sách này đối với quy hoạch và phát triển của khu vực trong tương lai.