Sự khác biệt giữa đánh giá tác động môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường (P1)

Sự khác biệt giữa ĐMC, ĐTM

Dựa vào đặc điểm, tính chất và những đặc trung của dự án, người ta có thê phân biệt sự khác biệt giữa ĐMC, ĐTM:

a) Vai trò định hướng của đánh giá môi trường chiến lược

Điều hiển nhiên mà chúng ta phải nhận thấy rằng: Đánh giá tác động môi trường đối với một dự án, một công trình cụ thể đã thực sự góp phần tích cực trong việc thực hiện những mục tiêu về bảo vệ môi trường, song nó bộc lộ một số vấn đề hạn chế sau đây:

–    Thiếu cơ hội xử lý các tác động về mặt môi trường do các quyết định chủ chốt ở cấp lập quy hoạch và xây dựng chính sách gây ra.

–    Hạn chế trong việc dự báo, đánh giá và kiểm soát xu hướng suy giảm về môi trường do các tác động tích tụ, tồn dư mang tính tổng hợp và cộng hưởng của nhiều dự án phát triển đơn lẻ trong vùng, trong tỉnh hay trong thành phố gây ra.

Còn đối với đánh giá môi trường chiến lược sẽ cho phép các nhà quản lý tập trung nguồn lực vào những đối tượng, những khu vực và những vấn đề cần được quan tâm nhất và đưa ra được những khuyến nghị có tính chiến lược về bảo vệ môi trường. Mặc dù vậy ĐMC các dự án quy hoạch phát triển kinh tế xã hội không thể thay thế ĐTM đối với từng dự án riêng lẻ, cụ thể. Nhưng điều quan trọng ĐMC đã tạo tiền đề cho việc tiến hành ĐTM của dự án công trình trong quy hoạch như:

–     Đặt dự án vào bối cảnh phù hợp về kinh tế và môi trường.

–    Cung cấp cơ sở đầu tiên cho việc xác định phạm vi các vấn đề môi trường quan trọng nhất.

–     Cung cấp một bộ dữ liệu nền có hệ thống về môi trường.

–     Đấy nhanh quá trình lựa chọn địa điểm xây dựng.

–     Làm sáng tỏ các tiêu chuẩn môi trường phù hợp sẽ được áp dụng.

–     Cải tiến quá trình thẩm định dự án theo chiều hướng hiệu quả hơn.

b) Sự khác biệt giữa ĐMC, ĐTM

Đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường là một công cụ quan trọng trong hệ thống quán lý môi trường nhằm phát triển kinh tế xã hội bền vững. ĐMC và ĐTM có ý nghĩa lớn lao trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội. ĐMC cần được gắn nó vào giai đoạn đầu, mang tính chất định hướng của chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

ĐMC có đối tượng nghiên cứu là các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch có tính vĩ mô, rộng lớn, có tính tổng hợp cao, đa dạng về các loại hình phát triển và tác động đến môi trường.

Sản phẩm đầu ra chủ yếu của ĐMC là những đề xuất nhằm điều chính chiến lược, quy hoạch và kê hoạch, lồng ghép các mục tiêu môi trường vào quá trình chiến lược, quy hoạch và kế hoạch (nếu chưa được lồng ghép), đề xuất các chiến lược và quy hoạch bảo vệ môi trường cho chiến lược, quy hoạch và kế hoạch đó.

ĐTM nhằm xem xét các vấn đề môi trường của các chương trình, dự án phát triển cụ thể. Nó cũng cần phải được gắn kết ngay từ đầu vào quá trình thiết lập các chương trình, dự án phát triển này.

Đối tượng nghiên cứu của ĐTM là một chương trình, dự án phát triển cụ thể, với các tác động đặc thù, chú ý tới các biện phấp giảm thiểu ô nhiễm.

Sản phẩm đầu ra chủ yếu của ĐTM là các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, các công nghệ xử lý ô nhiễm, quản lý và quan trắc môi trường.

Trong ngành QHXD, đối tượng của ĐTM là các đồ án quy hoạch xây dựng, từ quy hoạch chung xây dựng đô thị đến các đồ án quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư xây dựng công trình.

Sự khác biệt giữa ĐMC của dự án quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội với ĐTM đối với một dự án công trình đơn lẻ được minh hoạ ở hình 4.1 và hình 4.2.

Sự khác biệt giữa đánh giá tác động môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường (P1) 1

Hình 4.1. ĐMC các dự án phát triển kinh tế- xã hội [5]

 

Sự khác biệt giữa đánh giá tác động môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường (P1) 1

Hình 4.2. ĐTM các dự án công trình [5]