Quản lý chất thải rắn đô thị (P1)

Quản lý chất thải rắn đô thị

Trước đây, khi kinh tế – xã hội chưa phát triển cuộc sống của con người rất đơn giản, dân số còn ít, mật độ dân số rất thấp, chất thải sinh hoạt của con người là một vấn đề nhỏ: với khối lượng rất nhỏ bé, có thể vứt bỏ khỏi nhà hoặc vứt xuống kênh rạch và chúng dễ dàng, nhanh chóng bị phân huỷ, tiêu tán, không gây ô nhiễm môi trường.

Ngày nay với số dân rất lớn, tốc độ phát triển kinh tế – xã hội nhanh, đô thị hoá và công nghiệp hoá mạnh đã làm thay đổi toàn bộ vấn đề. Dân số tập trung ở đô thị ngày càng đông trong một diện tích không lớn, cùng với công nghiệp hoá đã sản sinh ra một lượng chất thải rắn rất lớn, rất nhiều chủng loại bao gồm các chất thải rắn nguy hại, nếu không thu gom vận chuyển và xử lý một cách thích hợp thì sẽ trở thành ô nhiễm môi trường và mất vệ sinh nghiêm trọng. Ngoài ra nó còn có tác dụng tích luỹ lâu dài và trở thành rất nguy hại đối với sức khoẻ con người.

Trong những năm gần đây, tốc độ công nghiệp hoá và đô thị hoá ở nước ta ngày càng gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt tại 3 vùng phát triển kinh tế trọng điểm đã làm nảy sinh nhiều vấn đề nan giải trong công tác bảo vệ môi trường. Vấn để chất thải rắn ở đô thị và khu công nghiệp đang thực sự là một mối đe doạ đối với môi trường và sức khoẻ cộng đồng, vì lượng thải ngày càng tăng và đặc biệt các chất thải nguy hại ngày càng đa dạng về cả chất lượng lẫn chủng loại.

Hiện nay tình trạng thu gom và xử lý chất thải rắn chưa đáp ứng yêu cầu cũng là một nguyên nhân quan trọng gây ô nhiễm môi trường nước, môi trường đất, vệ sinh đô thị và ảnh hưởng xấu đến cảnh quan đô thị và sức khoẻ cộng đồng.

Quản lý chất thải rắn bao gồm các khâu chủ yếu sau: thu gom, vận chuyển, phân loại và xử lý thải bỏ. Dưới đây là một số biện pháp quản lý chính

a) Xây dựng chiên lược và lập kế hoạch quản lý chất thải rắn đô thị

Cần phải nghiên cứu đánh giá chính xác hiện trạng chất thải rắn ở đô thị và công nghiệp hiện nay của địa phương cũng như dự báo chúng trong tương lai 10-15 năm tới, đặc biệt làm rõ những vẫn đề sau:

–    Các nguồn chất thải rắn trước mắt và lâu dài.

–    Lượng thải là bao nhiêu trước mắt và lâu dài.

–     Thành phần và tính chất của chất thải rắn trước mắt và lâu dài.

Từ kết quả nghiên cứu trên tiến hành xây dựng chiến lược và lập kế hoạch quản lý môi trường ngắn hạn và dài hạn cho phù hợp.

Nội dung chiến lược và kế hoạch quản lý chất thải cần tập trung vào các vẫn đề sau:

–   Giành đủ đất trong quy hoạch phát triển đô thị và công nghiệp phục vụ cho thu gom, vận chuyển (trung chuyển) và xử lý, thải bỏ chất thải rắn.

–   Xây dựng lực lượng thu gom, phân loại, vận chuyển và dịch vụ quản lý chất thải đủ mạnh, lập phương án thu gom và vận chuyển hợp lý;

–   Đầu tư trang thiết bị đầy đủ phương tiện thu gom và vận chuyển chất thải rắn;

–     Quy hoạch địa điểm xử lý chất thải rắn lâu dài, ít nhất là 10 năm;

–     Lựa chọn công nghệ xử lý đổ thải chất thải rắn phù hợp;

–   Lập kế hoạch phân loại chất thải và kế hoạch phát triển tái sử dụng và quay vòng sử dụng chất thải rắn;

–   Lập kế hoạch kinh tế – tài chính phục vụ quản lý chất thải, áp dụng các công cụ kinh tế trong quản lý chất thải rắn;

–   Nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng tham gia giữ gìn vệ sinh và giải quyết vấn đề chất thải rắn đô thị và công nghiệp.