Mục tiêu môi trường trường phát triển bền vững

Mục tiêu môi trường trường phát triển bền vững

Trong “định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt nam” (chương trìmh nghị sự 21 của Việt nam), các mục tiêu phát triển bền vững được cụ thể hoá như sau:

–  Mục tiêu PTBV về kinh tế, là đạt được sự tăng trưởng ổn định với cơ cấu kinh tế họp lý, đáp ứng được yêu cầu nâng cao đời sống của nhân dân, tránh được sự suy thoái hoặc đình trệ trong tương lai, tránh để lại gánh nặng nợ lần lớn cho các thế hệ mai sau.

–   Mc tiêu phát triển về vững về xã hội là: đạt được kết quả cao trong việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bao chế độ dinh dưỡng và chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng được nâng cao, mọi người đều có cơ hội được học hành và có việc làm, giảm tình trạng đói nghèo và giảm khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp và nhóm xã hội, giảm các tệ nạn xã hội, nâng cao mức độ công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các thành viên và giữa các thế hệ trong một xã hội; duy trì và phát huy được tính đa dạng và bán sắc văn hoá dân tộc, không ngừng nâng cao trình độ văn minh về đời sống vật chất và tinh thần.

–    Mục tiêu PTBV về môi trường là:

a.    Khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên;

b.     Phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý và kiếm soát có hiệu quả ô nhiễm môi trường;

c.     Bảo vệ được các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyến và bảo tồn sự đa dạng sinh học;

d.      Khắc phục suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường.

Những mục tiêu môi trường của Việt Nam (theo Chiến lược BVMT quốc gia đến nãm 2010 và định hướng đến năm 2020”) gm:

–      Hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm;

–     Khắc phục tình trạng suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường ở các khu vực công nghiệp, khu vực dân cư tập trung ở các thành phố lớn và một số vùng nông thôn;

–     Cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường trên các dòng sông, hồ ao, kênh mương;

–     Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, của sự biến động khí hậu bất lợi đối với môi trường; ứng cứu và khắc phục có hiệu quả sự cố môi trường do thiên tai gây ra;

–      Khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên,

–      Bảo đảm cân bằng sinh thái ở mức cao;

–      Bảo tồn thiên nhiên và giữ gìn da dạng sinh học;

–     Chủ động thực hiện và đáp ứng các yêu cầu về môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Các mục tiêu môi trường sẽ trở thành các nguyên tắc có tính chất dẫn dắt quy hoạch môi trường đô thị, thực thi Luật BVMT, xây dựng các mục tiêu bảo vệ môi trường ngành và hệ thống quán lý môi trường chung.