Một số văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng có liên quan đến quản lý bảo vệ môi trường (P3)

e) Các quy định và tiêu chuẩn môi trường

Các quy định và tiêu chuẩn môi trường là công cụ chính được sử dụng trong quản lý môi trường.

Tiêu chuẩn môi trường là công cụ chính để trực tiếp điều chính chất lượng môi trường ở hầu hết các nước phát triển và đang phát triển. Chúng xác định các mục tiêu môi trường và đặt ra số lượng hay nồng độ cho phép của các chất thải vào khí quyển, nước, đất hay được phép tồn tại trong các sản phẩm tiêu dùng. Các loại tiêu chuẩn gồm: Các tiêu chuẩn chất lượng môi trường xung quanh, tiêu chuẩn thải nước, thải khí, rác thải, tiếng ồn, các tiêu chuẩn dựa vào công nghệ, các tiêu chuẩn vận hành, các tiêu chuẩn sản phẩm và các tiêu chuẩn vể quy trình công nghệ. Các tiêu chuẩn cũng có thể bao gồm các quy cách kỹ thuật và thiết kế của các thiết bị hoặc phương tiện và sự tiêu chuẩn hoá của các phương pháp lấy mẫu hoặc phân tích. Trong một số trường hợp, cơ quan quản lý nhà nước, khi xây dựng các tiêu chuẩn môi trường hoặc giới hạn thải bỏ, đã cân nhắc đến việc chuyển chất thải từ một môi trường trung gian này sang một môi trường khác, cũng như sự đáp ứng môi trường đối với chất ô nhiễm. Mỗi loại tiêu chuẩn được dùng làm quy chuẩn cho việc đánh giá hoặc mục tiêu hành động và kiếm soát pháp lý. Nói chung tiêu chuẩn là do Chính phủ trung ương xây dựng và ban hành, tuy nhiên, trong một số trường hợp Chính phủ trung ưomg chỉ đặt ra những quy định khung để các địa phương, tỉnh, thành, khu vực, quy định cụ thể trong thực hiện. Các tiêu chuẩn cấp bộ, ngành và cấp địa phương nói chung không được kiểm sòát chặt chẽ, trừ các trường hợp thật đặc biệt, một số trường hợp có thể chặt chẽ hơn tiêu chuẩn quốc gia.

Việc xây dựng tiêu chuẩn dựa trên giả định trước rằng đã có cơ quan giám sát để giám sát các hoạt động của những người gây ô nhiễm và có quyền ra lệnh phạt những người vi phạm. Do vậy, nói chung tiêu chuẩn phải gắn với các quy định về hình phạt (như tiền phạt đối với người vi phạm, thu hồi giấy phép); những người gây ô nhiễm cũng có thể bị truy tố trước pháp luật.

g) Một s văn bản liên quan khác

–  Quyết định 01/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 362:2005 “Quy hoạch cây xanh sử dụng trong các đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế”.

–  Quyết định 26/2005/QĐ0BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 175 : 2005 “Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế”.

–  Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường TCVN 6992:2001 Tiêu chuẩn quốc gia vể môi trường “Rung động và chấn động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp – Mức độ tối đa cho phép đối với môi trường khu cộng cộng và dân cư”.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội dưới 1 tỷ