Môi trường đối với chức năng nghỉ ngơi, giải trí

môi trường đối với chức năng nghỉ ngơi, giải trí

Tốc độ đô thị hoá ngày càng mạnh mẽ, dẫn đến việc môi trường nhân tạo lấn át môi trương tự nhiên, đẩy con người xa dần với thiên nhiên, làm cho họ khao khát muốn được gần gủi, gắn bó vói thiên nhiên như thuở xa xưa. Đồng thời không gian xanh được đưa vào môi trường đô thị với những tác dụng rất tích cực và đạt hiệu quả cao trong việc cân bằng sinh thái, tạo lập cảnh quan và phục vụ nghỉ ngơi giải trí của con người. Ớ nước ta trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, cây xanh càng có ý nghĩa lớn trong việc cải thiện và bảo vệ môi trường. Chức năng nghỉ ngơi giải trí bao gồm nghỉ ngơi hàng ngày, nghi ngơi trong tuần và nghỉ ngơi hàng năm. Theo nghiên cứu của Polianxki A.T và Vaxilevxki [48], thì tỷ lệ % tổng thời gian nghỉ ngơi, giải trí được xác định theo sơ đồ (hình 2.8)

Mực đích nghi ngơi giải trí nhằm thư giản tinh thần để tái tạo lại sức lao động để rồi lại tiếp tục đạt năng suất lao động cao hơn. Thời gian nghỉ ngơi – giải trí cũng rất khác nhau:

Môi trường đối với chức năng nghỉ ngơi, giải trí 1

Hình 2.8. Chức năng nghỉ ngơi giải trí [9]

–   Nghỉ hàng tuần, trong thời gian 1-2 ngày (nhất là những ngày cuối tuần) là dịp để đi ngoại ô, thăm thắng cảnh gần.-   Nghỉ hàng ngày, trong thời gian rất ngắn chỉ nên tthực hiện trong vườn, đường phố, các nơi hoạt động thể thao.

–   Nghỉ hàng năm (trong thời gian vài ngày hoặc vài tuần) chủ yếu là đi biên đi núi, đi thăm danh lam thắng cảnh của đất nước…

Những hoạt động nghỉ ngơi này chủ yếu thực hiện trong không gian thiên nhiên. Do đó yêu cầu trong quy hoạch chung phải có hệ thống không gian xanh đáp ứng các nhóm nghỉ ngơi bao gồm:

–    Cây xanh công viên rừng, công viên sinh thái, công viên ngoại thành và cây xanh chức năng đặc biệt (cách ly, hạn chế xây dựng, đường phố..)

–    Cây xanh công cộng thành phô’ (công viên, vườn hoa, vườn dạo)

–    Cây xanh cục bộ (cây xanh chức năng, vườn khu ở, đường phố)

Mặt nước và cây xanh như hình với bóng tô điểm cho nhau, góp phần tạo nên cảnh quan đô thị, cải tạo vi khí hậu đô thị và có nhiều chức năng khác. Do đó trong các khu nghỉ ngơi giải trí cần thiết tạo nên mặt nước, cây xanh bằng nhiều cách.

Yêu cầu của mỗi loại khu cây xanh khác nhau, do đó việc lựa chọn cây, hình dáng khu đất, hình thức quy hoạch cũng đa dạng và phong phú.