Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường nền (P2)

c) Các thông số môi trường nền

Các thông số môi trường nền của đánh giá tác động môi trường phải thể hiện được một cách tổng quát, những đặc trưng nhất chất lượng môi trường đô thị (môi trường đất, môi trường nước và môi trường không khí) thông qua hệ thống quan trắc môi trường khống chế.

–   Hiện trạng chất lượng môi trường không khí của dự án quy hoạch phát triển đô thị phải thê hiện chất lượng môi trường không khí ở các điếm quan trắc phân theo mạng lưới ô nhiễm vuông bao trùm toàn bộ đô thị và vùng phụ cận. Mỗi cạnh ô vuông của mạng lưới điểm đo rộng từ 500m, 1000m, 1500m, 2000m tuỳ theo quy mô của đô thị.

Nếu không thể có số liệu quan trắc theo mạng lưới ô vuông như trên, có thê sử dụng phương pháp đánh giá nhanh, dùng máy cầm tay đo ở các điểm đặc trưng của đô thị như: các khu công nghiệp, khu dân cư, khu trường học, bệnh viện, khu vực bãi chôn lấp chất thải, nhà máy sản xuất phàn hữu cơ, khu vực nghĩa trang v.v… để xác định các thông số môi trường nền đô thị.

–   Hiện trạng môi trường nước mặt của dự án quy hoạch xây dựng đô thị được thể hiện bằng chất lượng môi trường nước mặt ở tất cả các sông, hồ, các trục tiêu thoát nước chính của đô thị. Đối với sông, ngòi, kênh dẫn nước, các trục tiêu thoát nước chính, có thể dùng máy cầm tay xác định các thông số môi trường nước (T°, pH, BOD5, COD, hàm lượng căn lơ lửng, hàm lượng oxy hoà tan, độ đục, hàm lượng dầu, coliform, hàm lượng kim loại nặng) ở 3 điểm: điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối của sông, ngòi, kênh trong đô thị.

–   Hiện trạng nước ngầm: Đối với nước ngầm, cần có số liệu khoan khảo sát thăm dò về lưu lượng, trữ lượng nước ngầm, thành phần và tính chất của nước ngầm thông qua các chi tiêu (pH, độ khoáng hoá, độ oxy hoá KMn04, độ đục, C1-, P043‘, NH4+, no,-, S042-, hàm lượng sắt, hàm lượng cặn lơ lửng, độ kiểm toàn phần, độ cứng, coliforms).

–   Hiện trạng ô nhiễm môi trường do giao thông gây ra cũng được đánh giá bằng số liệu quan trắc tiếng ồn, bụi và ô nhiễm không khí (CO, NO,, SOi, CO,, bụi) trên mạng lưới giao thông chính của đô thị (các đường quốc lộ, tỉnh lộ đi qua đô thị, các trục phố chính, đường vành đai đô thị v.v… (ví dụ như đường vành đai 3 ở Hà Nội đang thi công hiện nay).

–   Hiện trạng môi trường đất: môi trường đất của khu vực dự kiến quy hoạch phát triển đô thị được đánh giá dựa vào các số liệu điều tra vé hiện trạng sử dụng đất cho các mục đích phát triển kinh tế – xã hội của đô thị (đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở, đất công nghiệp, đất khác v.v…).

d) Đánh giá hiện trạng môi trường nền

Dựa vào các số liệu đo đạc, điều tra về các thành phần môi trường nêu trên, tiến hành đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường môi trường đô thị trên cở sở đối chiếu, so sánh với tiêu chuẩn môi trường Việt Nam và các tiêu chuẩn khác liên quan đã được các cơ quan nhà nước ban hành (Luật BVMT 2005, Luật XD 2003, Luật Đất đai 2003 v.v…) theo các nội dung sau đây:

–   Tài nguyên môi trường vật lý: chất lượng và lưu lượng nước mặt, chất lượng và trữ lượng nước ngầm, chất lượng không khí, khí hậu, tiếng ồn, chấn động, môi trường đất, tình hình lũ lụt;

–   Tài nguyên sinh vật: động vật, thực vật, sinh thái vùng, bao gồm cả sinh vật dưới nước và sinh vật trên cạn, cần đặc biệt quan tâm tới động vật hoang dã và thực vật quý hiếm, sinh thái nông nghiệp vùng ngoại thị (ngoại thành);

–     Tài nguyên đất: hiện trạng sử dụng đất, vấn đề giải phóng mặt bằng;

–   Công trình văn hoá, lịch sử: công trình tôn giáo, mồ mả, khu khảo cổ, công trình văn hoá-lịch sử, cảnh quan, du lịch;

–   Kinh tế – xã hội: dân số, nghề nghiệp, mức sống, điều kiện vệ sinh, sức khoẻ cộng đồng v.v…

–   Các khu công nghiệp hiện có: vị trì, diện tích, quy mô và công suất, ngành sản xuất, các chất thải công nghiệp v.v…

–   Hệ thống hạ tầng cơ sở kỹ thuật của đô thị hiện có bao gồm: hiện trạng hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn, hệ thống giao thông vận tải (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không), hệ thống cung cấp năng lượng, hệ thống thông tin liên lạc v.v…

Hệ thống cây xanh, mặt nước: công viên, cây xanh phòng hộ vệ sinh, cây xanh trên trục giao thông, cây xanh trong khuôn viên v.v…và hiện trạng ao hồ, sông ngòi trong nội thị và vùng phụ cận. Cần đối chiếu tỷ lệ diện tích cây xanh, mặt nước so với tiêu chuẩn.