Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường nền (P1)

Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường nền

a) Khái niệm về môi trường nền đô thị

Môi trường nền đô thị là hiện trạng môi trường khu vực dự kiến quy hoạch xây dựng đô thị trước khi thực hiện dự án và sẽ chịu tác động của quá trình thực hiện dự án quy hoạch xây dựng đô thị. Đánh giá môi trường nền là quá trình xác định hiện trạng môi trường khu vực dự kiến quy hoạch xây dựng đô thị, xác định và dự báo những những thách thức lớn mang tính chất vùng hay khu vực, các thành phần môi trường chủ yếu của môi trường tiếp nhận sẽ chịu tác động trực tiếp của quá trình thiết lập và thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị nói riêng và quá trình đô thị hoá nói chung.

Cần thu thập các thông tin tư liệu điều tra cơ bản về hiện trạng môi trường đô thị và những định hướng bảo vệ môi trường của ĐMC đồ án quy hoạch xây dựng vùng.

*Yêu cầu đối với số liệu:

–      Có đủ độ tin cậy, rõ ràng và phải có nguồn gốc xuất xứ.

–    Các tài liệu, số liệu cần phải được cập nhật thường xuyên, tránh lấy các tài liệu quá cũ hoặc lạc hậu có thể làm sai lệch kết quả đánh giá.

–    Các số liệu, tài liệu phải bao gồm những yếu tố, thành phần môi trường trong vùng chịu tác động trực tiếp hay gián tiếp của dự án.

b) Khảo sát đánh giá và xử lý tài liệu, số liệu môi trường nền

Khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường nền là cơ s quan trọng để đánh giá môi trường đồ án quy hoạch xây dựng đô thị.

Hiện trạng môi trường nền bao gồm:

– Điều kiện tự nhiên, khí hậu;

Hiện trạng các điều kiện kinh tế- xã hội;

Hiện trạng sử dụng đất đô thị;

Hiện trạng quy hoạch, hiện trạng các công trình kiến trúc, giao thông, cấp nước, thoát nước, cung cấp năng lượng và các công trình kỹ thuật hạ tầng khác.

– Hiện trạng cao độ nền và tình hình ngập lụt đô thị, các giải pháp bảo vệ đô thị khỏi ngập lụt hiện nay.

Hiện trạng các công trình công nghiệp: các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, làng nghề hiện có.

Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp;

Hiện trạng hệ thống thu gom và xử lý chất thải đô thị (CTR, nước thải)

Hiện trạng ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước và môi trường không khí;

Hiện trạng các khu vực nghĩa trang, nghĩa địa;

Hiện trạng cây xanh, các dải cây xanh, công viên cây xanh, khu bảo tồn thiên nhiên, động vật hoang dã (nếu có).

Đối với các công trình hiện có như: các công trình công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, làng nghề, các công trình xử lý nước thải, nhà máy sản xuất phân hữu cơ, bãi chôn lấp chất thải rắn (thông thường và nguy hại) v.v… cần phải trình bày rõ về vị trí, diện tích, quy mô và công suất; đặc điểm phát sinh, nguồn phát sinh, đặc điểm thành phần tính chất của chất thải (nước thải, chất thải rắn và khí thải). Cần phân tích, đánh giá kỹ hiện trạng môi trường nền đặc biệt là hiện trạng môi trường của những khu vực nhạy cảm, những khu vực có thể gây ra những tác động lớn trên quy mô rộng, những tác động tiềm tàng tói môi trường đô thị.

Có thể sử dụng phương pháp đánh giá nhanh, phương pháp tổng hợp, phân tích, kế thừa để đánh giá hiện trạng môi trường tiếp nhận. Trên cơ sở đó nhằm xác định, dự báo nhũng tác động lớn, những thách thức có thể xảy ra đối với dự án quy hoạch xây dựng đô thị.