Hướng dẫn cho các sở ban ngành khi xem xét cấp giấy phép xây dựng

Hướng dẫn cho các sở ban ngành khi xem xét cấp giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng là cơ quan chủ quản có trách nhiệm đánh giá/ thẩm định dự án theo yêu cầu của các biện pháp kiểm soát môi trường đô thị (Hình 3.8) để cấp giấy phép xây dựng. Đồng thời, sở Xây dựng cũng có trách nhiệm thu thập các ý kiến nhận xét của sở KHCN và TNMT và các sở ban ngành khác có liên quan. Chia sẻ thông tin và tư vấn của các sở ban ngành có liên quan là rất quan trọng trước khi duyệt một giấy phép xây dựng trong trường hợp khi mà sở KHĐT chưa kết thúc quá trình phê duyệt cấp phép đầu tư cho một dự án/đề án.

Quá trình cấp giấy phép Xây dựng gồm các bước sau:

1.   Sở Xây dựng nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng.

2.  S Xây dựng đánh gia thẩm định xem các thông tin đệ trình đã được đầy đủ chưa, cùng với đơn xin cấp phép theo yêu cầu của QHMTĐT. Nếu chưa đầy đủ, sở Xây dựng sẽ yêu cầu có những thông tin thêm từ phía người xin cấp phép và đơn xin cấp phép đó sẽ không được xem xét thêm cho đến khi được cung cấp đủ những thông tin cần thiết.

3.   Sở Xây dựng chuyển hồ sơ xin cấp phép cho sở KHCN và sở TNMT và các sở ban ngành liên quan.

4.   Sở Xảy dựng đánh giá thẩm định hồ sơ xin cấp phép theo yêu cầu của các biện pháp kiểm soát môi trường đô thị.

5.   Sở Xây dựng nhận các ỷ kiến nhận xét từ các sở ban ngành khác, trong đố có sở KHCN và sở TNMT.

6.    Sở Xây dựng và sở KHĐT tổ chức và chủ trì cuộc họp Hội đổng thẩm định với sự tham gia của tất cả các sở ban ngành liên quan và chủ dự án xin xét duyệt (người nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng).

7.    Nếu mọi yêu cẩu của các biện pháp kiểm soát môi trường đô thị được thoả mãn và không sở ban ngành nào có ỷ kiến phản đối, sở Xây dựng sẽ cấp giấy phép Xây dựng.

Áp dụng yêu cầu của QHMTĐT khi cấp phép xây dựng được giới thiệu trong sơ đồ hình 3.10
 
Hướng dẫn cho các sở ban ngành khi xem xét cấp giấy phép xây dựng 1
Hình 3.10. Áp dụng yêu cầu của QHMTĐT khi cấp phép xây dựng.
 

Danh mục kiểm soát phát triển

Đế cho việc kiểm soát phát triển được rõ ràng, bình đẳng, công khai, chính xác và phê chuẩn được nhanh chóng, thì bảng danh mục kiểm soát phát triển có vai trò cực kỳ quan trọng trong công tác quản lý môi trường nói riêng và quản lý đô thị nói chung.

Báng này nêu ra các danh mục kiểm soát, dùng cho việc xem xét sự thích ứng của đầu tư (cả đầu tư tư nhân và đầu tư thuộc Nhà nước) đối với các yêu cầu của kiểm soát môi trường đô thị.