Định nghĩa, mục tiêu và nhiệm vụ của quản lý môi trường

Định nghĩa, mục tiêu và nhiệm vụ của Quản lý môi trường

Quản lý môi trường là một hoạt động trong quản lý xã hội; có tác động điều chỉnh các hoạt động của con người dựa trên sự tiếp cận có hệ thống và các kỹ năng điều phối thông tin, đối với các vấn đề môi trường có liên quan đến con người; xuất phát từ các quan điểm định lượng, hướng tới phát triển bển vững và sử dụng hợp lý tài nguyên [7], Quản lý môi trường được thực hiện bằng tổng hợp các biện pháp luật pháp, chính sách, kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, xã hội, văn hoá, giáo dục… các biện pháp này có thể đan xen, phối hợp, tích hợp với nhau tuỳ theo điều kiện cụ thể của vấn đề đặt ra. Quản lý môi trường được thực hiện ỏ’ quy mô toàn cầu, khu vực, quốc gia, tỉnh, thành phố, huyện, xã, cơ sở sản xuất, hộ gia đình…

Mục tiêu của quản lý môi trường là bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, đảm báo quyền con người được sống trong môi trường trong lành, phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước, góp phần bảo vệ môi trường trong khu vực và toàn cầu.

Công tác quản lý môi trường là nhiệm vụ của mỗi quốc gia và của toàn thê nhân loại. Nó là chức năng của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan sự nghiệp liên quan; là trách nhiệm của của các tổ chức kinh tế, xã hội cũng như của mỗi cộng đồng. Nhiệm vụ chủ yếu của quản lý môi trường gồm:

–  Xây dựng ban hành và phổ biến các văn bản pháp luật, các quy định và hướng dẫn về bảo vệ môi trường.

–   Quản lý sự tuân thủ pháp luật, quy định bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn môi trường đối với tất cả các hoạt động kinh tế xã hội của tất cả các tổ chức, cơ sở sản xuất, tập thể và các cá nhân trong xã hội.

–  Quản lý sự sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, trước hết là tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên sinh vật.

–   Quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường và thúc đẩy thực hiện các biện pháp giảm thiểu chất thải (nguồn thải từ sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp, từ sản xuất nông nghiệp và các nghành nghề khác, nguồn thải từ giao thông vận tải trên bộ, trên thuỷ và trên không, nguồn thải từ sinh hoạt và dịch vụ đô thị…)

–   Quản lý về chất lượng môi trường sống (trước hết là môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn…)

–   Thực hiện các chính sách ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp và đô thị, trước hết là lồng ghép quy hoạch bảo vệ môi trường với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường v.v…

–     Kiểm soát ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường.

–   Thanh tra môi trường, xử lý các vi phạm môi trường, các tranh chấp môi trường….

–   Tiến hành quan trắc và phân tích môi trường, theo dõi sự diễn biến môi trường, định kỳ lập báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường.

–   Tham gia quản lý hạ tầng kỹ thuật đảm bảo môi trường ở đô thị (hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, hệ thống giao thông vận tải, thông tin, năng lượng, hệ thống cây xanh, mặt nước… trong đô thị.

–   Nâng cao nhận thức cộng đồng, tuyên truyền kiến thức và trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho mọi người dân, xây dựng nếp sống thân thiện với môi trường và tài nguyên thiên nhiên, tổ chức các phong trào quần chúng tự nguyện tham gia công tác bảo vệ môi trường.