Đánh giá tác động môi trường các dự án quy hoạch xây dựng đô thị (P4)

4. Những nguyên tắc cơ bản của ĐTM các dự án QHXD đô thị

đánh giá tác động môi trường các dự án quy hoạch xây dựng đô thị phải tuân thủ theo các nguyên tắc cơ bản sau đây :

1.   Đánh giá tác động môi trường các dự án quy hoạch xây dựng đô thị phải nằm trong khuôn khổ của đánh giá môi trường chiến lược các dự án quy hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia, vùng hay miền, tỉnh hay thành phố trực thuộc trung ương phải tuân thủ những định hướng lớn mang tính chiến lược của ĐMC.

2.  Đánh giá tác động môi trường các dự án quy hoạch xây dựng đô thị phải dựa trên cơ sở nhũng quy định trong Luật BVMT Việt Nam 2005, Luật Xây Dụng 2003, Luật Đất đai 2003, Luật khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên đất, tài nguyên nước bao gồm cả nước mặt và nước ngầm, tài nguyên rừng, tài nguyên biển v.v…) ; Luật quy chuẩn và Tiêu chuẩn môi trường (2007); Nghị định số 80/2006/NĐ-CP và các quy định trong văn bản dưới luật khác.

3.  Đánh giá tác động môi trường các dự án quy hoạch xây dựng đô thị phải thể hiện những thách thức lớn nhất, tỏ ra là đáng kể nhất về mặt môi trường đối với dự án quy hoạch xây dựng đô thị.

4.  Những giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu, những công nghệ áp dụng phải hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế trong nước, quốc tế, dáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

5.  Đánh giá tác động môi trường các dự án quy hoạch xây dựng đô thị phải tuân thủ theo các giai đoạn, từ đánh giá tác động môi trường dự án quy hoạch chung xây dựng đô thị đến ĐTM dự án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, ĐTM dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, tiếp đó mới đến ĐTM các dự án đầu tư xây dựng công trình cụ thể.

6.  ĐTM dự án quy hoạch xây dựng đô thị phải được thực hiện ngay từ giai đoạn đầu tiên – giai đoạn phác thảo, lập phương án và lựa chọn phương án quy hoạch xây dựng đô thị và được quán triệt xuyên suốt toàn bộ quá trình thực hiện, quá trình phát triển của đô thị sau này.

7.  Sự tham gia của cộng đồng là không thể thiếu trong ĐTM và thiết lập dự án quy hoạch xây dựng đô thị. Những bất đồng ý kiến, những tranh chấp về mặt môi trường trong đồ án quy hoạch xây dựng đô thị cần được thương thuyết và giải quyết mềm dẻo giữa các nhà quy hoạch, các chuyên gia môi trường, các cơ quan chức năng liên quan, chính quyền và cộng đồng dân cư địa phương.