Đánh giá tác động môi trường các dự án quy hoạch xây dựng đô thị (P2)

2. Phân loại ĐTM đối với các dự án quy hoạch xây dựng đô thị.

Đối với các dự án quy hoạch xây dựng đô thị, đánh giá tác động môi trường được phân ra:

–     ĐTM dự án quy hoạch chung xây dựng đô thị;

–     ĐTM dự án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị;

–     ĐTM kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị;

–     ĐTM các dự án quy hoạch xây dựng KCN;

–     ĐTM các dự án đầu tư xây dựng công trình.

Theo Điều 18, Luật Bảo vệ môi trường 2005 và Phụ lục 1 kèm theo Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 các dự án quy hoạch xây dựng đô thị, kể cả giai đoạn quy hoạch chung và quy hoạch xây dựng chi tiết (khu đô thị mới, khu đô thị cũ cần cải tạo, nâng cấp), dự án quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, dự án quy hoạch xây dựng khu công nghiệp v.v… đều phải lập báo cáo ĐTM.

Phụ thuộc vào quy mô, tính chất và đặc điểm đô thị, mức độ phức tạp các thành phần môi trường trong dự án QHXD, giai đoạn quy hoạch mà yêu cầu về nội dung và mức độ chi tiết của báo cáo ĐTM sẽ khác nhau.

Ví dụ: Đối với hai đô thị loại đặc biệt như Hà Nội, TP. Hồ Chính Minh, đây là hai đô thị loại đặc biệt, có nhiều vấn đề môi trường cũng phức tạp và rất khác nhau, chịu ảnh hưởng của các lưu vực sông lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, tầm ảnh hưởng, phạm vi tác động trên quy mô lớn. Ví dụ TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận đã có tới hàng nghìn nhà máy, xí nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất với quy mô lớn nhỏ khác nhau đang hoạt động. Đây là các điểm nhạy cảm, có tiềm năng gây ô nhiễm cao.

Hơn nữa, đây là hai trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá và khoa học kỹ thuật- công nghệ lớn nhất cả nước – là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội – môi trường của cả nước. Các yêu cầu về nội dung và mức độ chi tiết của báo cáo ĐTM đối với 2 đô thị này cũng sẽ cao hơn các vùng khác.

Các đô thị loại I như TP. Hải Phòng, TP. Đà Nang, TP. Cần Thơ, Cố đô Huế cũng cần phải có ĐTM và phải được nghiên cứu và lập riêng.

Khi ĐTM các dự án quy hoạch xây dựng các đô thị này (đô thị và vùng phụ cận), cần tuân thủ những định hướng mang tính chiến lược của quy hoạch vùng và ĐMC quy hoạch vùng, cần gắn kết chúng vào các trục tăng trưởng kinh tế quốc gia. Vì đây là các trung tâm phát triển kinh tế xã hội quốc gia. Ví dụ : Khi ĐTM cho TP. Hải phòng, Hà Nội, Quảng Ninh cần gắn kết chúng với các trục tăng trưởng kinh tế như: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Đối với các dự án quy hoạch xây dựng chi tiết, báo cáo ĐTM chỉ giới hạn như một phần hoặc ghép trong một phần của báo cáo chính, trừ các đồ án quy hoạch chi tiết đặc biệt (như các dự án quy hoạch bảo tồn lịch sử hoặc bảo tồn di sản thiên nhiên v.v..), các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồ thị, kết cấu hạ tầng khu công nghiệp v.v… thì báo cáo ĐTM phải được thực hiện riêng biệt.

Một số ví dụ về dự án quy hoạch phát triển đô thị hình 4.3, hình 4.4.

Đánh giá tác động môi trường các dự án quy hoạch xây dựng đô thị (P2) 1

Hình 4.3. Định hướng phát triển không gian TP. Đà Nắng đến năm 2020 [5]