Đánh giá tác động môi trường các dự án quy hoạch xây dựng đô thị (P1)

đánh giá tác động môi trường các dự án quy hoạch xây dựng đô thị

1. Đặc điểm của dự án quy hoạch xây dựng đô thị

–   Đô thị là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá và xã hội trong vùng quy hoạch, là động lực phát triển kinh tế xã hội của vùng; đồng thời đô thị cũng là khu vực môi trường nhạy cảm trong vùng quy hoạch. Tại đây diễn ra đồng thời các hoạt động khác nhau, đan xen nhau, hỗ trợ nhau phát triển trong không gian đô thị.

–   Trong quy hoạch xây dựng đô thị có nhiều khu chức năng khác nhau như: khu ở, khu công nghiệp, trung tâm hành chính, khu trung tâm thương mại và dịch vụ, khu văn hoá thể thao, khu công viên cây xanh, khu bảo tồn thiên nhiên. Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị cũng bao gồm hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội đô thị.

Hạ tầng xã hội đô thị bao gồm: các công trình y tế và mạng lưới khám chữa bệnh cho người dân đô thị; trường học, các công trình văn hoá v.v…

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm:

+ Mạng lưới giao thông đô thị.

+ Hệ thống thông tin, bưu chính, viễn thông đô thị.

+ Hệ thống cung cấp năng lượng phục vụ đô thị.

+ Hệ thống cung cấp nước sạch đô thị.

+ Hệ thống thu gom và xử lý nước thải.

+ hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn.

–    Đô thị là trung tâm của các hoạt động công nghiệp, du lịch và dịch vụ. Quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá diễn ra mạnh mẽ đã gây nên những tác động tiêu cực đến môi trường. Các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất mới xây dựng hầu hết đều tập trung tại các các đô thị và thường được quy hoạch ở vùng ngoại thành. Các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp cũ trước đây được quy hoạch xây dựng ở ngoại thành, do quá trình đô thị hoá nay lại nằm lọt trong nội thành.

–   Đô thị là nơi tập trung đông người, là nơi phát sinh ra nhiều loại chất thải kể cả thể rắn, thể lỏng và thể khí. Các loại chất thải này đa dạng về thành phần, phức tạp về thể loại, trong đó có nhiều chất thải nguy hại.

–   Tài nguyên quan trọng nhất của đô thị là tài nguyên đất, tài nguyên nước. Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng tài nguyên nước (nước mặt và nước ngầm) là nội dung quan trọng trong quy hoạch xây dựng đô thị.

–    Trong quy hoạch xây dựng đô thị người ta phân ra quy hoạch xây dựng mới và quy hoạch xây dựng cải tạo. Các dự án án quy hoạch xây dựng cải tạo đô thị thường phức tạp hơn, gây ra nhiều tác động môi trường hơn so với các dự án quy hoạch xây dựng mới đô thị. Các vấn đề cần xem xét đối với dự án quy hoạch xây dựng cải tạo đô thị là giải phóng mặt bằng, vấn đề di dân và tái định cư, quy hoạch xây dựng trong điều kiện chật hẹp v.v…