Đánh giá môi trường chiến lược đối với đồ án quy hoạch xây dựng (P3)

5.  Nội dung của báo cáo ĐMC đi với các đồ án quy hoạch xây dựng

Những nội dung chủ yếu của báo cáo ĐMC đối với các đồ án quy hoạch xây dựng:

–    Điều tra, khảo sát hiện trạng vùng quy hoạch;

–   Tổng hợp và phân tích các tài liệu, số liệu hiện trạng vùng quy hoạch; đánh giá hiện trạng môi trường vùng quy hoạch; Xác định các vùng nhạy cảm, các vùng (khu vực) có khả năng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng để có hướng giải quyết.

–   Phân tích, đánh giá các giải pháp bảo vệ môi trường đã có trong hồ sơ quy hoạch;

–  Dự báo các tác động (ảnh hưởng) của quy hoạch xây dựng tới môi trường tự nhiên, xã hội;

–   Kiến nghị hoàn chỉnh giải pháp quy hoạch xây dựng và các biện pháp bảo vệ môi trường; các họat động ưu tiên trong bảo vệ môi trường trong đồ án quy hoạch, xác lập cơ sở lập báo cáo ĐTM cho các giai đoạn tiếp theo;

–   Lập kế hoạch, chương trình quản lý, quan trắc và giám sát tác động môi trường, đảm bảo cho các đô thị và khu dân cư nông thôn phát triển ổn định bển vững;

–   Lập bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường và dự báo tác động môi trường của các đồ án quy hoạch xây dựng.

6. Lập và thẩm định báo cáo ĐMC đối với đồ án quy hoạch xây dựng

a) Trách nhiệm lập báo cáo ĐMC

Chủ đầu cấc dự án QHXD phải chịu trách nhiệm tổ chức lập báo cáo ĐMC; cơ quan lập báo cáo ĐMC phải là các cơ quan (tổ chức vấn) có đủ cách pháp nhân. Chủ đầu có thể lập báo cáo ĐMC (nếu có đủ cách pháp nhân) hoặc hợp đồng thuê các tổ chức vấn có chức năng lập ĐMC theo quy định của pháp luật.

Nhóm công tác đánh giá môi trường chiến lược cấc đồ án quy hoạch xây dựng gồm: các nhà quy hoạch xây dựng, các chuyên gia về môi trường, các nhà khoa học các nhà quản lý môi trường có liên quan có trình độ, chuyên môn phù hợp với nội dung, tính chất của dự án để tiến hành công tác đánh giá môi trường chiến lược các đồ án quy hoạch xây dựng.

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm hoặc thẩm quyền trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng nào thì cũng là cơ quan nhà nước có trách nhiệm hoặc thẩm quyền trình duyệt, thẩm định, phê duyệt hoặc điều chỉnh báo cáo ĐMC đối với các đồ án quy hoạch xây dựng đó.

b) Hồ sơ đề nghị thẩm định ĐMC đối với đồ án QHXD

–   Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐMC đến cơ quan tổ chức thẩm định, được quy định tại khoản 7 Điểu 17 của Luật BVMT.

–    Hồ sơ đề nghị thẩm định ĐMC bao gồm:

+ Bản để nghị thẩm định báo cáo ĐMC (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 08/2006/TT – BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên Môi trường;

+ 07 bản báo cáo ĐMC đồ án quy hoạch xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 08/2006/TT BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên Môi trường; Nội dung chi tiết bao gồm: Phần thuyết minh và phần bản vẽ (theo hướng dẫn cụ thể của BXD – được trình bày ở phần cuối của tài liệu này).

+ 01 dự thảo đồ án quy hoạch xây dựng;

+ 01 Đĩa mềm, trong đó có toàn bộ các thông tin của hồ sơ để nghị thẩm định.

c) Giá trị pháp lý của báo cáo ĐMC đi với đồ án QHXD

Báo cáo ĐMC được duyệt là cơ sở pháp lý để quản lý việc thực hiện quy hoạch xây dựng về mặt môi trường; theo dõi, giám sát chất lượng môi trường, tiến hành điều chỉnh chính sách, giải pháp quy hoạch, quản lý môi trường trên phạm vi rộng ở tầm vĩ mô; tạo cơ sở thiết lập các đồ án quy hoạch chi tiết và lập báo cáo ĐTM với các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm ở các giai đoạn sau đó.