Đánh giá môi trường chiến lược đối với đồ án quy hoạch xây dựng (P2)

4. Trình tự và phương pháp ĐMC đối với các đồ án quy hoạch xây dựng

Trong các đồ án quy hoạch xây dựng các bước chính của ĐMC gồm:

–   Sàng lọc xác định sự cần thiết và mức độ phải lập báo cáo ĐMC đối với đồ án quy hoạch xây dựng;

–   Xác định đối tượng phải lập ĐMC đối với đồ án QHXD: QHXD vùng, Quy hoạch chung xây dựng đô thị (đối với đô thị loại đặc biệt và loại I).

–   Phạm vi xác định ĐMC đối với đồ án QHXD bao gồm: không gian, thời gian và các thành phần môi trường bị tác động:

+ Về mặt không gian: phạm vi, ranh giới ĐMC có thể được xác định trên cơ sở phạm vi và ranh giới lập quy hoạch xây dựng; những khu vực lãnh thổ lân cận bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các dự kiến quy hoạch xây dựng và các họat động quy hoạch xây dựng.

+ Về

 mặt thời gian: được xác định theo thời gian lập quy hoạch xây dựng;

+ Các thành phần tài nguyên và môi trường trong vùng quy hoạch gồm: Tài nguyên đất, tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các khu bảo tồn, văn hóa du lịch, các điểm dân cư thành thị, nông thôn; các khu đầm trũng và nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển, các công trình thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau và các dự án phát triển ngành (xây dựng, giao thông, thủy lợi, nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng….). Cần nghiên cứu một cách có hệ thống, tổng hợp các tác động của các họat động quy hoạch xây dựng; ảnh hưởng của chúng tới môi trường và tài nguyên của khu vực quy hoạch xây dựng; ảnh hường qua lại giữa các dự án phát triển ngành, lĩnh vực và ảnh hưởng của chúng đối với môi trường vùng quy hoạch.

–    Lập báo cáo ĐMC

Báo cáo ĐMC đối với quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung XD đô thị được lập theo 2 bước:

+ Bước 1: Lập ĐMC sơ bộ, được chuẩn bị ở giai đoạn lập nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng chủ yếu áp dụng cho QHXD vùng (tỷ lệ 1/100.000; 1/200.000, 1/500.000…), quy hoạch chung xây dựng đô thị (tỷ lệ 1/20.000; 1/50.000).

+ Bước 2: Lập báo cáo ĐMC đối với các đồ án QHXD được tiến hành đồng thời với việc thẩm định và phê duyệt các đồ án QHXD.

–  Thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐMC đối với đồ án quy hoạch xây dựng:

Việc thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐMC đối với đồ án quy hoạch xây dựng được tiến hành đồng thời với việc thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng.

–    Kế hoạch quản lý và giám sát ĐMC

Báo cáo ĐMC đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng đô thị là cơ sở nền tảng để lập báo cáo ĐTM các đồ án quy hoạch chi tiết tiếp theo; đồng thời báo cáo ĐTM các đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết lại là cơ sở quan trọng để lập báo cáo ĐTM đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình cụ thể.

Do vậy, báo cáo ĐMC cũng là cơ sở để lập kế hoạch quản lý và chương trình quan trắc, giám sát tác động môi trường trong quá trình triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng: lập các đồ án quy hoạch ở cấp phàn vị thấp hơn, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án quy hoạch xây dựng và quá trình quản lý xây dựng theo quy hoạch.