Đánh giá môi trường chiến lược đối với đồ án quy hoạch xây dựng (P1)

Đánh giá môi trường chiến lược đối với đồ án quy hoạch xây dựng

1. Mục đích lập báo cáo ĐMC đối với các đồ án quy hoạch xây dựng

–   Cụ thể hóa Điều 14 – Luật BVMT 2005 về đối tượng phải lập báo cáo ĐMC đối với các đồ án quy hoạch xây dựng; nội dung và trình tự lập báo cáo ĐMC đối với đồ án QHXD.

–   Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường vùng quy hoạch; dự báo nhu cầu sử dụng và khai thác tài nguyên thiên nhiên, nhân tài vật lực vùng quy hoạch phục vụ mục tiêu phát triển; dự báo các tác động xấu có thể xảy ra do họat động quy hoạch xây dựng đô thị, từ đó kiến nghị hoàn chỉnh giải pháp quy hoạch xây dựng và các chính sách biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường, đảm bảo cho các đô thị và các khu dân cư nông thôn phát triển ổn định, bền vững.

–   Xác lập định hướng bảo vệ môi trường vùng quy hoạch, tạo tiến đề lập báo cáo ĐTM đối với các dự án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/2000 (dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị cải tạo, khu công nghiệp và các khu chức năng khác của đô thị) và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác.

–   Thay thế Thông tư số 10/2000/TT-BXD về hướng dẫn lập báo cáo ĐTM đối với các đồ án quy hoạch xây dựng.

2. Đối tượng phải lập ĐMC đối với đồ án quy hoạch xây dựng

Trong tổng số các đô thị trên cả nước có 2 đô thị loại đặc biệt, 4 đô thị loại 1, 13 đô thị loại 2, còn lại là các đô thị loại 3, loại 4, loại 5 và loại i 6. Dựa trên đặc điểm, tính chất, quy mô và tầm ảnh hưởng của các đô thị, các đối tượng phải lập ĐMC và ĐTM đối với ngành quy hoạch xây dựng có thể phân loại như sau:

a) Các đối tượng phải lập ĐMC đối với đồ án quy hoạch xây dựng

–   Quy hoạch xây dựng vùng; quy hoạch tổng hợp lưu vực sông quy mô liên tỉnh; quy hoạch sử dụng đất các vùng kinh tế xã hội;

–   Quy hoạch chung xây dựng đô thị đối với các đô thị loại đặc biệt (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh), các đô thị loại I (Hải Phòng, Đà Nẵng, Cố đô Huế, Cần Thơ).

b) Các đối tượng phải lập báo cáo ĐTM

–   Quy hoạch chung xây dựng đô thị đối với các đô thị loại 2, loại 3, loại 4,… Các đô thị này thường là các đô thị cấp tỉnh lỵ, thị trấn, thị tứ,… Trong ĐMC các dự án phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, trong đó có quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh, huyện đã có những định hướng bảo vệ môi trường của các địa phương. Do vậy, không cần phải lập ĐMC đối với các đồ án QHXD đối với các đô thị này.

–   Các đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/2000: dự án quy hoạch xây dựng các khu đô thị mới, khu đô thị cũ, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu chức năng khác của đô thị cũng như của tỉnh.

–  Các dự án đầu tư xây dựng công trình cụ thể được quy định tại Phụ lục 1, Nghị định số 80/2006/NĐ – CP ngay 09/8/2006.

3. Các căn cứ để lập ĐMC đối với đồ án QHXD

–   Đồ án (thuyết minh + Bản vẽ) quy hoạch xây dựng vùng, QHXD đô thị (đối với đô thị loại đặc biệt và loại 1) được các tổ chức có tư cách pháp nhân xây dựng;

–   Căn cứ pháp luật, các văn bản pháp quy do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

–   Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hay quy phạm kỹ thuật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyển ban hành;

–   Các thông tin cần thiết về hiện trạng môi trường và các dự báo quy hoạch có liên quan;