Đánh giá môi trường chiến lược đồ án quy hoạch xây dựng vùng (P1)

Đánh giá môi trường chiến lược đồ án quy hoạch xây dựng vùng

1. Đặc điểm của quy hoạch xây dựng vùng

QHXD vùng là quy hoạch khai thác, sử dụng hợp lý và có hiệu quả các loại tài nguyên và các nguồn lực trong vùng quy hoạch nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Trong quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch sử dụng đất là quan trọng nhất. QHXD vùng nhằm cụ thể hoá các mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trong không gian lãnh thổ. QHXD vùng có quan hệ mật thiết với các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực khác như quy hoạch phát triển tài nguyên nước, tài nguyên rừng, tài nguyên biển.

Quy hoạch xây dựng vùng bao gồm:

–   Quy hoạch phát triển sản xuất: Quy hoạch cơ cấu và phân bố sản xuất trong vùng sao cho cân đối, phù hợp với tiềm năng tài nguyên thiên nhiên, dân số và tiềm năng lực lượng lao động trong vùng quy hoạch. Các ngành sản xuất công nghiệp chủ đạo của các vùng, đồng thời cũng là nơi phát sinh ra nhiều loại chất thải nguy hại ở cả thể khí, thể lỏng và thể rắn thường tập trung ở các vùng đô thị, vùng công nghiệp.

Quy hoạch phát triển dân cư và lao động: dân số trong vùng quy hoạch thường tập trung ở các vùng công nghiệp, vùng đô thị và ở các đô thị. Vùng công nghiệp, vùng đô thị là nơi tập trung đông dân đồng thời cũng là nơi phát sinh nhiều loại chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường. Có tới 50% lượng chất thải trên cả nước phát sinh tại các đô thị và khu công nghiệp. Quy hoạch phân bố dân cư và lao động sao cho cân đối, phù hợp với quy hoạch phát triển sản xuất và tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội vùng quy hoạch là nhiệm vụ hàng đầu của các nhà quy hoạch xây dựng vùng.

– Quy hoạch cơ cấu hạ tầng cơ s: nhằm đáp ứng nhu cầu và dịch vụ trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội vùng quy hoạch. Chúng cần được tổ chức cân đối và liên kết với nhau trong không gian, hỗ trợ nhau phát triển.

Hạ tầng cơ sở bao gồm: hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội (lĩnh vực phi sản xuất).

Hạ tầng kỹ thuật bao gồm:

+ Quy hoạch mạng lưới giao thông.

+ Hệ thống thông tin liên lạc, bưu chính, viễn thông.

+ Nguồn điện và mạng lưới truyền tải điện.

+ Hệ thống các công trình thuỷ lợi phục vụ mục đích nông nghiệp.

+ Hệ thống cung cấp nước sạch.

+ Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

+ Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn.

Hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội và phúc lợi công cộng bao gồm:

+ Hệ thống các công trình y tế, bảo hiểm xã hội.

+ Các công trình giáo dục, văn hoá, dịch vụ thương nghiệp v.v…

Quy hoạch cơ cấu cư dân trong vùng: trong vùng quy hoạch, có thể có các điểm dân cư sau: các đô thị loại đặc biệt như Hà nội và TP. Hồ Chí Minh, các đô thị loại 1, đô thị loại 2, đô thị loại 3, các thị trấn, thị tứ, làng mạc, các xóm, ấp trại

Quy hoạch môi trường thiên nhiên và cảnh quan, các điểm du lịch.

+ Các khu vực bảo tồn thiên nhiên, rừng quốc gia, động vật quý hiếm.

+ Quy hoạch các điếm du lịch, khu du lịch sinh thái.