Các phương pháp ĐTM áp dụng trong ngành quy hoạch xây dựng (P1)

Các phương pháp ĐTM áp dụng trong ngành quy hoạch xây dựng

a) Phương pháp phân tích môi trường:

Phương pháp phân tích môi trường là phương pháp tổng hợp, có tính tổng hợp và khái quát cao và thường được sử dụng khi ĐTM các dự án QHXD.

Phương pháp này dựa trên cơ sở các tài liệu, số liệu của Tổng Cục thống kê về dân số, đất đai, tình hình phát triển kinh tế – xã hội; các số liệu, tài liệu khảo sát thực địa, khảo sát xã hội học về dân cư, phân bố dân cư, sự phân bố và thực trạng sản xuất; điều kiện kinh tế – xã hội và môi trường, bản đồ hiện trạng về điều kiện tự nhiên, hiện trạng các công trình kiến trúc, hiện trạng kỹ thuật khu vực quy hoạch xây dựng; các tài liệu, số liệu từ các trạm quan trắc môi trường quốc gia, của tỉnh; các tài liệu, số liệu đã từng công bố để tiến hành phân tích, đánh giá.

Trên cơ sở đó tiến hành đánh giá, phân tích môi trường của các phương án đã để xuất trong hồ sơ quy hoạch xây dựng đô thị:

–  Phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường nền; các đặc điểm tự nhiên, khí hậu;

–    Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế – xã hội vùng, đô thị;

–  Phân tích đánh giá tài nguyên và vấn đề khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên đất đô thị (hiện trạng sử dụng đất đô thị);

–    Xác định các tác động qua lại giữa môi trường và phát triển.

–  Phân tích, đánh giá về sự tham gia của cộng đồng trong dự án quy hoạch xây dựng; Thương thuyết chiến lược để giảm thiểu các mâu thuẫn giữa các bên sử dụng tài nguyên.

Phân tích các vấn để môi trường; xác định các điểm nóng về môi trường và các vùng nhạy cảm môi trường; phân tích thông tin theo quy trình SWOT đế xác định các vùng có những đặc trưng chung; xác định tiềm năng và sức ép môi trường trong vùng quy hoạch.

Tuỳ theo đặc điểm và tính chất của dự án QHXD đô thị mà có những nội dung, mức độ chi tiết và phương pháp đánh giá thích hợp. Đối với các dự án quy hoạch xây dựng cải tạo đô thị, có nhiều thành phần môi trường phức tạp, đặc biệt là vấn đề đền bù, giải toả, giải phóng mặt bằng, do vậy cần tiến hành điều tra, khảo sát kỹ. Cần Phân tích, đánh giá về sự tham gia của cộng đồng trong dự án quy hoạch xây dựng; Thương thuyết giữa chính quyển và người dân địa phương để giải quyết các mâu thuẫn giữa các bên sử dụng tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên đất đô thị.

Trong các dự án quy hoạch xây dựng cải tạo đô thị, cần phân tích, đánh giá về lượng các thành phần hay nhân tố môi trường trong khu vực QHXD, cụ thê’ là :

Vị trí và quy mô công trình ;

Đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội khu vực QHXD ;

Số hộ dân cần đền bù giải toả và giải phóng mặt bằng ;

Diện tích đất các hộ đang sử dụng, trong đó số hộ có giấy tờ sử dụng đất họp pháp;

Hiện trạng nhà ở: nhà kiên cố 2-5 tầng; nhà mái bằng 1 tầng, nhà mái ngói v.v…

– Số lượng, chất lượng công trình cần giải toả: giá trị tài sản như nhà cửa, ruộng vườn;

Số hộ kinh doanh ngoài mặt đường và đặc điểm kinh doanh của các hộ;

Nghề nghiệp và thu nhập: số người có công ăn việc làm (trong nhà nước, kinh doanh, đi làm tự do và vấn đề thu nhập của họ); số hộ làm nông nghiệp, công nghiệp hay làm nghề v.v…

Dùng phương pháp phân tích môi trường đê:

Đánh giá, phân tích hiện trạng môi trường nền;

Đánh giá, phân tích các phương án đền bù, giải toả giải phóng mặt bằng;

Đánh giá, phân tích các phương án di dân, tạo lập công ăn việc làm, cải thiện thu nhập;

Sau đó có thẻ dùng các phương pháp ĐTM khác để phân tích, đánh giá vé mặt môi trường những tác động của các hoạt động quy hoạch xây dựng đô thị đối với môi trường.