Các nội dung cơ bản của quy hoạch môi trường (P3)

d) Đề xuất các giải pháp quản lý

Công tác quản lý quy hoạch môi trường là một phần không thể thiếu được. Mục đích của bước nghiên cứu này là nhằm tạo ra một khung pháp lý và tổ chức cần thiết; tăng cường năng lực quản lý nhà nước, phát huy vai trò của các cơ quan và tổ chức xã hội, tạo ra nguồn lực tài chính cần thiết để thực hiện các nội dung quy hoạch đã đề xuất Nội dung chính sẽ bao gồm:

–     Các chương trình, dự án cải thiện và bảo vệ môi trường

Chương trình là một tập hợp của nhiều dự án hay hoạt động dự kiến nhằm thực hiện một mục tiêu nào đó đã được đặt ra trong một khoảng thời gian tương đối dài; phải thể hiện sự định hướng của địa phương hay ngành (đa dạng sinh học, quản lý phòng chống ô nhiễm môi trường, quản lý các dạng tài nguyên v.v…).

Đề xuất một số dự án cụ thể, riêng biệt nhằm cải thiện, bảo vệ, phát triển môi trường. Đặt ra yêu cầu phải thực hiện đánh giá tác động môi trường sơ bộ hay chi tiết đối với tất cả dự án để xuất và đánh giá tác động môi trường phải được xem là một phần không thể tách rời của nghiên cứu tiền khả thi.

–    Cơ quan Quản lý môi trường khu vực

Cần thiết phải có một cơ quan quản lý môi trường khu vực. Đó có thế là một bộ phận của các cơ quan chức năng hiện hữu được tăng cường năng lực về mọi mặt có khả năng liên kết trong công tác bảo vệ môi trường giữa các ngành, lĩnh vực với nhau. Nâng cao năng lực thông qua việc thiết lập một hệ thống rộng rãi bao gồm các tổ chức, ngành liên đới trong xã hội.

–    Thiết lập và hoàn thiện cơ sở pháp lý

Đề xuất các công tác liên quan đến việc sửa đổi, ban hành các quy chế, tiêu chuẩn, quy định, phù hợp với địa phương trong khuôn khổ pháp luật hiện hành. Trên cơ sở rà soát các tiêu chuẩn môi trường, có thể xây dựng những tiêu chuẩn môi trường khu vực (bổ sung hoặc nghiêm ngặt hơn), nếu thấy cần thiết. Thể chế hóa việc tham gia rộng rãi của mọi tổ chức trong quá trình ra quyết định thông qua một khung pháp luật; tăng cường năng lực của các tổ chức hiện có, cơ chế phối hợp liên ngành và đa ngành.

–    Chương trình giám sát là hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động phát triển khu vực. Đó sẽ là các chương trình giám sát khu vực toàn diện, tối thiểu trên cơ sở xem xét những hệ thống hiện có và phải bao gồm cả khía cạnh kinh tế, tài chính, thể chế và kỹ thuật của chương trình. Tổ chức cơ sở dữ liệu trên máy tính.

–   Tạo nguồn tài chính là để có thể thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch và các dự án môi trường, cần thiết phải có nguồn tài chính – được xây dựng từ nhiều nguồn vốn khác nhau (ngân sách quốc gia, nguồn vốn vay của các tổ chức quốc tế, đóng góp của các địa phương, quỹ bảo vệ môi trường, phí BVMT, phí bảo dưỡng đô thị và khu công nghiệp).