Các nội dung cơ bản của quy hoạch môi trường (P2)

b) Thiết lập mục tiêu môi trường

Quy hoạch dựa trên mục tiêu đã được thực hiện cho nhiều dự án quy hoạch khác nhau. Chúng ta mong muốn môi trường của chúng ta trong 10 năm hay 20 năm nữa sẽ như thế nào? Đây là một trong những câu hỏi đầu tiên mà nhóm quy hoạch phải đặt ra cho chính mình và cộng đồng. Mục tiêu có thể được phân chia thành:

Mực tiêu chiến lược lâu dài: là phải tạo ra sự cam kết lâu dài và quan tâm thường xuyên. Các mục tiêu lâu dài được xác lập dựa trên chiến lược BVMT ở cấp quốc gia, vùng hay địa phương và những vấn đề tài nguyên môi trường cụ thể của mỗi vùng.

Mục tiêu cụ thể: thường là những mục tiêu mang tính định lượng, là những tiêu chí phải đạt được trong một khoảng thời gian ngắn trước mắt; thường xuất phát từ nhu cầu bảo vệ môi trường thiên nhiên, sử dụng hợp lý đất, hạ tầng cơ sở môi trường, sức khỏe cộng đồng, vệ sinh môi trường, cấp nước sạch, phòng ngừa ô nhiễm, xử lý chất thải v.v…

Xác lập mục tiêu căn cứ vào: Cần phải tạo ra một khuôn khổ thích hợp nhằm trợ giúp cho việc lựa chọn những mục tiêu về môi trường và tài nguyên.

Chính sách, chiến lược, sự lựa chọn của chính quyền địa phương.

–   Các quá trình bầu cử chính trị (do các đại biểu quốc hội của khu vực theo đuổi các mục tiêu môi trường nào đó).

Các hội nghị giữa các bên tham gia hay của cộng đồng. Các mục tiêu này có tính địa phương, rất cụ thể, hết sức thiết thực và có tính khả thi cao.

c) Thiết kế quy hoạch môi trường

Thiết kế quy hoạch là việc đề xuất và thể hiện các ý tưởng quy hoạch một cách cụ thể bằng các giải pháp hợp lý, khoa học nhằm đạt tới các mục tiêu môi trường đã lựa chọn.

Trong quy hoạch không gian môi trường ngoài việc chú ý đến các mục tiêu về môi trường và tài nguyên, cần thiết quan tâm tới những yếu tố kinh tế, xã hội và tính chất khả thi của nó. Nó đòi hỏi việc áp dụng một cách tổng hợp và sáng tạo các nguyên lý khoa học, kiến thức y tế dịch tễ và cả chính trị, kinh tế – xã hội.

Thiết kế quy hoạch môi trường dựa trên các giải pháp kỹ thuật không gian khác nhau như:

–     Phân vùng nhằm quản lý chất lượng môi trường;

–   Phân vùng sinh thái – môi trường, quy hoạch tổ chức lãnh thổ (quy hoạch sử dụng đất) theo mục tiêu bảo vệ thiên nhiên, môi trường.

Giải pháp quy hoạch thay đổi tùy thuộc phạm vi không gian và đối tượng quy hoạch cụ thể, có thể là một hoặc kết hợp các kỹ thuật được mô tả dưới đây.