Các mối quan hệ chính với môi trường đô thị (P2)

Mối quan hệ giữa hệ sinh thái đô thị và môi trường đô thị

Đô thị hoá ngoài tác động tích cực, còn là nguyên nhân dẫn đến bùng nổ dân số, cạn kiệt nguồn tài nguyên vàô nhiễm môi trường, Simon Milles đã phân tích những mối quan hệ tương tác có tính “nhân – quả” từ hiện tượng đến hậu quả tất yếu phá vỡ môi trường trên quan điểm sinh thái phát triển. Quan diêm này nêu rõ mối quan hệ giữa sinh thái và môi trường, nghĩa là cách giải quyết nội dung sinh thái như thế nào sẽ đưa lại kết quả tất yếu như thế đối với môi trường. Đây là quan điểm rất tích cực và vì con người dựa vào mối quan hệ “nhân – quả” nó không chỉ xác định rõ thái độ trách nhiệm của con người trước môi trường sống của mình mà còn xác định trách nhiệm của người thiết kế quản lý khi đưa ra chọn phương án quy hoạch, tức là xem xét tạo nền tảng môi trường sinh thái cho đô thị

Như vậy giải quyết vấn để sinh thái đô thị phải được thể hiện về cấu trúc không gian đô thị dựa trên chu trình kín của dòng biến đổi vật chất và năng lượng ở tất cả các quy mô khác nhau. Do đó phải xem xét “đầu vào” để đáp ứng mọi hoạt động đô thị ở mức độ đầy đủ, cân bằng để cho “đầu ra” không ảnh hưởng đến môi trường. “Đầu vào” chính là tài nguyên (không khí, nước, nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực thực phẩm, nhân lực…). “Đầu ra” chính là sản phẩm và chất thải. Từ đầu vào đến đầu ra phải qua quá trình chuyển hoá , nhưng là chu trình kín các dòng biến đổi vật chất và năng lượng. Càng áp dụng biện pháp để giảm thiểu chất thải, tái sử dụng chất thải, càng đem lại hiệu quả lớn trong việc bảo vệ môi trường.

Mối quan hệ giữa quy hoạch xây dựng đô thi và môi trường đô thị

Quy hoạch và môi trường có mối quan hệ chặt chẽ, bởi quy hoạch là hoạt động nhằm cải tạo, tổ chức môi trường sống. Quy hoạch đô thị hợp lý sẽ tạo ra điều kiện môi trường tốt, ngược lại quy hoạch không hợp lý sẽ là những tai họa cho môi trường đô thị. Sai lầm trong công tác quy hoạch sẽ làm tăng giá thành xây dựng và chịu hậu quả không lường được về mặt ô nhiễm môi trường, phá hoại cảnh quan.

Quan hệ các khu chức năng và môi trường đô thị bao gồm : Quy hoạch khu sản xuất, quy hoạch khu ở, quy hoạch khu nghỉ ngơi giải trí và quan hệ của quy hoạch giao thông môi trường đô thị.

Còn các yếu tố của môi trường đô thị trong quy hoạch đô thị bao gồm: Điều kiện tự nhiên, yếu tố sản xuất trong quy hoạch đô thị, con người trong đô thị và hạ tầng kỹ thuật

Mối quan hệ giữa phát triển dân số đô thị và môi trường đô thị

Do tốc độ đô thị hoá tăng nhanh làm gia tăng đân số đô thị. Hiện nay dân số sống ở đô thị nhiều hơn ở nông thôn. Dân số ở các dô thị tăng lên đòi hỏi phải mở rộng và phát triển đô thị, phải chiếm thêm nhiều đất đai canh tác, tiêu thụ thêm nhiều tài nguyên thiên nhiên, của cải xã hội và gây phức tạp và tác động mạnh mẽ lên môi trường đô thị. Vì vậy cần coi trọng công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển đô thị. Dân số các thành phố lớn tiếp tục tăng. Nhiều thành phố lớn đông dân của thế giới nằm ở các nước đang phát triển. Đây cũng là thách thức vì các thành phố đông dân thường có nhiều vấn để trầm trọng về môi trường, mà bản thân các thành phố đó có điều kiện kinh tế xã hội chưa phát triển. Ở nước ta mật độ dân số tại một số khu vực của thành phố lớn đã vượt quá quy định 2-3 lần. Ví dụ như ở Hà Nội mật độ trung bình tại khu phố cổ là 822 người/ha thậm chí có phố lên đến 1750 người/ha [3], mật độ cao sẽ tạo ra nhiều vấn đề phức tạp về giao thông, nhà ở, môi trường và trật tự an toàn xã hội.

Sự phát triển đô thị phải đi đôi với tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, nếu không bảo đảm điều này thì tăng trưởng đô thị sẽ trở thành một tai họa với việc xuất hiện những khu ổ chuột lớn suy thoái về môi trường, trật tự an ninh và đạo đức xã hôi Chính từ điểu đó mà nước ta không để xuất đô thị khổng l. chỉ chú trương tập trung nâng cấp các đô thị vừa và nhỏ, phân bố hợp lý trên toàn lãnh thố.