Các mối quan hệ chính với môi trường đô thị (P1)

Các mối quan hệ chính với môi trường đô thị

a) Mối quan hệ giữa năng lượng với ô nhiễm môi trường đô thị

Tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả và môi trường có mối liên hệ mật thiết với nhau. Quá trình sản xuất năng lượng và sử dụng năng lượng thải ra nhiều chất thải độc hại gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy việc sử dụng tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả đóng góp rất lớn vào chiến lược bảo vệ và hạn chế ô nhiễm môi trường đặc biệt là môi trường đô thị.

Tiết kiệm năng lượng là sử dụng năng lượng một cách có hiệu quả có thê tính toán được do việc giảm sử dụng năng lượng sẽ làm giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng, nâng cao tính cạnh tranh, đồng thời bảo toàn môi trường toàn cầu.

Nói cách khác, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là: Đảm bảo thoá mãn nhu cầu năng lượng của các quá trình sản xuất dịch vụ và sinh hoạt với mức tiêu thụ năng lượng ít nhất và hiệu quả sử dụng cao nhất. Các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả bao gồm:

–   Lựa chọn cơ cấu kinh tế và công nghiệp cho hiệu quả cao về phương diện sử dụng năng lượng;

–   Giảm tổn thất trong quá trình chuyển đổi năng lượng;

–   Giảm tiêu phí năng lượng ngoài mục đích sử dụng;

–   Giảm tiêu thụ năng lượng nhờ sử dụng thiết bị công nghệ có hiệu suất sử dụng năng lượng cao;

–   Giảm tiêu thụ năng lượng nhờ hợp lý hoá quá trình sản xuất;

–   Thu hổi năng lượng thải ra môi trường xung quanh để sử dụng lại;

–   Thay thế nguồn năng lượng khác có hiệu suất sử dụng năng lượng cao hơn và giảm phát thải khí nhà kính

b) Mối quan hệ giữa hệ sinh thái đô thị và môi trường đô thị

Hệ sinh thái đô thị

Theo quan điểm sinh thái, đô thị cũng có đầy đủ 4 thành phần cơ cấu như một hệ sinh thái tự nhiên gồm: vật vô cơ, vật cung cấp, vật tiêu thụ và vật phân huỷ. Hệ sinh thái đô thị có thể giữ được trạng thái cân bằng và ốn định khi 3 quá trình chức năng hoạt động tốt và có hiệu quả, gồm: Dòng tuần hoàn vật chất, dòng năng lượng và dòng thông tin .

Muốn xây dựng và phát triển đô thị về mặt sinh thái phải nghiên cứu và đảm bảo sự hoàn thiện về cơ cấu và chức năng của hệ sinh thái đô thị. Trên cơ sở nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đô thị đến sinh vật và ảnh hưởng do hoạt động của con người đến môi trường đô thị

Hệ sinh thái đô thị rất phức tạp, bởi trong đô thị các thành phần xã hội, tự nhiên và nhân tạo luôn tương tác lẫn nhau mà con người vừa là chủ thế, vừa là kẻ bị tác động. Vì thế nếu hoạt động của con người tác động vào thế giới tự nhiên dẫn đến sự thay đổi các yếu tố sinh thái vượt quá giới hạn của nó thì sẽ mất cân bằng sinh thái gây ô nhiễm môi trường. Muốn xử lý ô nhiễm cần phải biết cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái và nguyên nhân làm cho các yếu tố sinh thái vượt ra ngoài giới hạn. “Hệ sinh thái đô thị là một hệ thống chức năng đô thị như: làm việc, sinh hoạt nghỉ ngơi được cấu trúc trong không gian và thời gian theo một quy luật nhất định và có sự tác động qua lại với nhau trong đó vai trò con người lá quan trọng nhất”[11].