Các khái niệm về môi trường

Các khái niệm về môi trường

1. Định nghĩa và phân loại

Theo Luật Bảo vệ Mồi trường: “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật”[12]. Định nghĩa đã nêu 2 điểm :

–      Bản chất hệ thống của môi trường;

–      Mối quan hệ giữa tự nhiên và con người.

Trong định nghĩa chưa nêu rõ vai trò của con người với môi trường từ đó chưa nêu được hướng giải quyết. Vì vậy cần bổ sung thêm yếu tố hoạt động và ứng xử của con người đối với môi trường.

Thành phần môi trường là các yếu tổ vật chất tạo thành môi trường như đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật, hệ sinh thái và các hình thái vật chất khác.

Phân loại môi trường theo nhiu cách:

–      Theo mục đích nghiên cứu và sử dụng gồm: tự nhiên, nhân tạo và xã hội;

–      Theo qui mô môi trường gồm: khu vực, quốc gia và toàn cầu;

–      Theo thành phần môi trường gồm: không khí, nước đất, sinh thái…;

–      Theo chức năng hoạt động gồm: lao động, ở, vui chơi giải trí;

–      Theo phạm vi hoạt động gồm: đô thị và nông thôn;

–      Theo cấu trúc gồm: thạch quyển, khí quyển, sinh quyển, thuỷ quyển.

Nội dung của cuốn sách này chỉ xét đến môi trường đô thị.

2. Ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đối với con người và sinh vật.

3. Tiêu chuẩn môi trường

Tiêu chuẩn môi trường là giới hạn cho phép của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, về hàm lượng của chất gây ô nhiễm trong chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định làm căn cứ để quản lý và bảo vệ môi trường.

4. Suy thoái môi trường

Suy thoái môi trường là sự suy giảm về chất lượng và số lượng của thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật.

5. Sự c môi trường

Sự cố mỏi trường là tai biến hoặc rủi ro xẩy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi thất thường của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng.