Báo cáo ĐTM dự án ĐQHX đô thị – Giai đoạn quy hoạch chung (P1)

Báo cáo ĐTM dự án ĐQHX đô thị – Giai đoạn quy hoạch chung

1. Những vấn đề chung

a) Mở đầu.

Căn cứ theo Mục 4, Điều 14 Luật BVMT Việt Nam 2005, các dự án quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển không gian, phân khu chức năng đô thị (kể cả các khu công nghiệp) cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường giai đoạn quy hoạch chung. Quy hoạch chung xây dựng đô thị thường có tỷ lệ 1/5000, 1/10.000, 1/20.000, 1/25.000 hoặc nhỏ hơn nữa.

Quy hoạch chung xây dựng đô thị bao gồm:

–  Bản đổ hiện trạng (hiện trạng kiến trúc, hiện trạng kỹ thuật) và các số liệu tài liệu về hiện trạng.

–    Định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố, thị xã …

–    Định hướng phát triển không gian đô thị đến năm …

–    Bản đồ cơ cấu sử dụng đất đô thị.

–  Định hướng quy hoạch hệ thống các công trình hạ tầng: Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị; điện, cấp nước, thoát nước, chuẩn bị kỹ thuật (CBKT)…

Các dự án quy hoạch xây dựng phát triển đô thị được thực hiện nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế nói chung, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng môi trường sống, về nhà ở trong khu vực đô thị nói riêng. Tuy nhiên các hoạt động phát triển này nếu không được tính toán một cách thấu đáo và toàn diện cũng sẽ có nhiều tiềm năng gây tác động xấu đến hầu hết các thành phần môi trường tự nhiên, kinh tế – xã hội khu vực trên một quy mô lớn.

Khác hẳn với các dự án xây dựng khu đô thị mới, cải tạo nâng cấp khu đô thị cũ; các dự án quy hoạch phát triển đô thị thường là những chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị nhằm đề ra nhũng định hướng lớn, mang tính chiến lược phát triển đô thị trong kế hoạch dài hạn, ít nhất là 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa.

dụ Quy hoạch phát triển thành phố Hà Nội đến 2020; Quy hoạch phát triển thị xã Phủ lý đến 2020 v.v…

b) Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án quy hoạch xây dựng đô thị.

Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án quy hoạch xây dựng đô thị là dự báo, đánh giá những tác động tiềm tàng ngắn hạn và dài hạn, tích cực và tiêu cực, trực tiếp và gián tiếp do việc thực hiện một dự án quy hoạch phát triển đô thị có thể gây ra cho môi trường tiếp nhận. Việc đánh giá tác động môi trường không đúng mức và không đầy đủ các dự án quy hoạch xây dựng đô thị, có thể gây ra những tác động tiêu cực trên quy mô lớn, thậm chí tới mức thảm hoạ đối với đô thị. Ví dụ: nếu xác định cốt ngập lụt, các biện pháp phòng chống ngập lụt và bảo vệ đô thị khỏi ngập lụt không họp lý sẽ dẫn đến úng ngập đô thị, thậm chí ngập lụt toàn bộ đô thị gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng tới mọi hoạt động đô thị và ảnh hưởng tới phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và quốc gia.

Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án quy hoạch xây dựng đô thị phải thể hiện được những thách thức lớn về mật môi trường, đặc biệt là các khu vực nhạy cảm lớn của đô thị như:

–   Quy mô, vị trí, diện tích và công suất các khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, làng nghề hiện có;

–   Quy mô, vị trí, diện tích và công suất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cụm làng nghề mới;

–   Quy mô, vị trí, diện tích các khu nghĩa trang, nghĩa địa hiện có; các khu nghĩa trang dự kiến theo quy hoạch;

–   Quy mô, vị trí, diện tích và công suất các bãi chôn lấp chất thải rắn đã đóng cửa và đang hoạt động; các bãi chôn lấp chất thải rắn dự kiến quy hoạch.

–   Quy mô, vị trí và công suất hoạt động của toàn bộ và các hạng mục công trình trong khu liên hợp xử lý chất thải cấp tiểu vùng, cấp vùng (nếu có);

–   Quy mô, vị trí, diện tích và công suất các nhà máy nước, hệ thống các hố khoan, vị trí và công suất các hố khoan, công suất nhà máy nước;

–   Quy mô, vị trí, diện tích và công suất các trạm xử lý nước thải; liên hợp xử lý chất thải rắn, sản xuất phân hữu cơ, lò đốt chất thải rắn y tế v.v…

Trên cơ sở những dự báo và đánh giá này, đề xuất những biện pháp giảm thiểu (quản lý và kỹ thuật) nhằm phát huy những tác động tích cực và giảm thiểu tới mức có thể những tác động tiêu cực.

Nội dung cần có của báo cáo ĐTM các dự án quy hoạch xây dựng đô thị phải bao gồm:

•     Mô tả sơ lược về dự án;

•     Hiện trạng môi trường nền đô thị;

•   Đánh giá tính hợp lý của các giải pháp quy hoạch xây dựng đô thị xét về góc độ môi trường; những để nghị điều chỉnh sửa đổi quy hoạch;

•     Xác định những thách thức lớn về mặt môi trường của dự án;

•      Đề xuất các biện pháp khắc phục, giảm thiểu các tác động tiêu cực;

•     Chương trình quản lý và quản trắc, giám sát môi trường; mạng lưới quan trắc và giám sát chính (tương tự như mạng lưới khống chế cốt nền hay mạng lưới khống chế trong trắc đạc địa hình);

•      Kết luận và kiến nghị.